Algemene voorwaarden Walter Kookt VOF!

Definities

Walter Kookt : Walter Kookt VOF, gevestigd aan de Koningslinde 24a te Lichtenvoorde onder KvK. nummer 09214393 .

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Walter Kookt een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Walter Kookt en klant samen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Walter Kookt.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Walter Kookt zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Walter Kookt zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Walter Kookt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Annulering en annuleringskosten

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke of elektronische annulering Walter Kookt heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
Indien de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd dan zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Bij annulering langer dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement 50% van het offertebedrag.
 2. Bij annulering korter dan 30 dagen maar langer dan 10 dagen voorafgaand aan het evenement 75% van het offertebedrag.
 3. Bij annulering van 10 dagen of minder voorafgaand aan het evenement 100% van het offertebedrag.
 4. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever en of diens gasten op de datum van het evenement wordt de factuur voor 100% verstuurd.
 5. Walter Kookt heeft het recht de annuleringskosten te verrekenen met de door de klant betaalde aanbetaling.

 

Meer of minder gasten en wijzigingen van tijden

In de offerte staan duidelijk het aantal overeengekomen gasten en de prijs per gast. De klant dient minimaal 10 dagen voorafgaand aan het evenement het aantal gasten aan Walter Kookt kenbaar te maken. Tevens kunnen dan eventuele eetwensen aan Walter Kookt kenbaar worden gemaakt. Dit kan schriftelijk of elektronisch. Indien de klant bij deze kenbaar making van het aantal in de offerte vermelde gasten met meer dan 5% verlaagt, dan wordt de geoffreerde prijs per persoon verhoogd. Daarbij hanteert Walter Kookt de volgende staffel:

 

Verlaging aantal gasten

5% of minder: geen verhoging van de prijs per persoon
Meer dan 5% en minder dan 10% 5% verhoging van de prijs per persoon
10% of meer en minder dan 20% 10% verhoging van de prijs per persoon
20% of meer en minder dan 30% 15% verhoging van de prijs per persoon
30% of meer 20% verhoging van de prijs per persoon

 1. Indien de klant korter dan 10 dagen voorafgaand aan het evenement het aantal gasten verlaagt en of indien er minder gasten op het evenement verschijnen dan het aantal overeengekomen gasten, dan zal geen verrekening plaatsvinden en zal het aantal overeengekomen gasten aan de klant in rekening worden gebracht.
 2. Het weinig nuttigen van consumpties door de gasten, geeft geen recht op een korting of een andere vorm van compensatie.
 3. Het aantal gasten op het evenement wordt door Walter Kookt geteld. Indien blijkt dat er meer gasten aanwezig zijn dan de partijen zijn overeengekomen, dan heeft Walter Kookt het recht daarvoor extra kosten aan de klant in rekening te brengen. De hoogte van deze extra kosten worden als volgt berekend: aantal gasten meer dan overeengekomen maal de prijs per gast zoals overeengekomen.
 4. Indien op verzoek van de klant de tijden gewijzigd worden ten opzichte van de tijden die in de offerte staan, dan heeft Walter Kookt het recht de extra uren op basis van nacalculatie aan de klant in rekening te brengen.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Walter Kookt hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Walter Kookt hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Walter Kookt te allen tijde wijzigen.
 3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Walter Kookt niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Walter Kookt vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Walter Kookt, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Walter Kookt een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Walter Kookt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Walter Kookt de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerder met 10% uitkomt.
 11. Walter Kookt heeft het recht de prijzen aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Walter Kookt prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Walter Kookt op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Walter Kookt gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Walter Kookt.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Walter Kookt zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Walter Kookt op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Walter Kookt, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Walter Kookt te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Walter Kookt te verrekenen met een vordering op Walter Kookt.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  • Zaken van Walter Kookt die bij de klant aanwezig zijn;
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Walter Kookt de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Walter Kookt enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Walter Kookt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Walter Kookt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Walter Kookt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Walter Kookt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Walter Kookt.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Walter Kookt de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Walter Kookt redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op , dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Walter Kookt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Walter Kookt geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Walter Kookt geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord het geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Walter Kookt daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consument dient Walter Kookt uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Walter Kookt in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Walter Kookt gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Walter Kookt.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Walter Kookt ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Walter Kookt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Walter Kookt verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Walter Kookt

 1. Walter Kookt is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Walter Kookt aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Walter Kookt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Walter Kookt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s , kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Walter Kookt vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Walter Kookt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Walter Kookt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Walter Kookt in verzuim is.
 3. Walter Kookt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Walter Kookt kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Walter Kookt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Walter Kookt kan worden toegerekend in een van de wil van Walter Kookt onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Walter Kookt kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Walter Kookt 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Walter Kookt er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Walter Kookt is in een overmacht situatie geen enkel (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Walter Kookt is gerechtig deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Walter Kookt zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Walter Kookt.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Walter Kookt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Walter Kookt is gevestigd/ praktijk houdt, kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 2 april 2023